ETOLOGIE A CHOVÁNÍ KOZ

Etologie je nauka o chování zvířat. Pomocí etologie se snažíme poznat příčiny a důsledky chování, jichž bychom mohli následně využít v chovu. Také se snažíme poznat následky způsobené chovným prostředím, které jsme zvířatům vytvořili a které chceme co nejvíce přizpůsobit jejich potřebám.
Koza patří stejně jako ostatní býložravci mezi typicky stádová zvířata, stádový pud je u ní silně vyvinut. Izolované zvíře vykazuje známky psychického stresu, což se projevuje omezením příjmu krmiva a vody. Koza je malý přežvýkavec blízce příbuzný s ovcí. Přesto ale lze mezi nimi najít mnoho odlišností.
Kozy jsou známy svou schopností rozlišovat mezi hořkou, slanou, sladkou a kyselou chutí. Jako jedny z mála vyhledávají krmiva s nahořklou příchutí, jako je kůra, některé listy stromů a keřů, výhony z náletu, větve aj. Mají dobře vyvinutou schopnost rozlišovat sladké krmivo. Příjem krmiva kolísá v závislosti na teplotě okolního prostředí, ale i podle chutnosti a stravitelnosti krmiv. Množství času vynaloženého na krmení, spásání a přežvykování se zvyšuje se snižující se teplotou.
Od ostatních domestikovaných přežvýkavců se kozy liší především svým pastevním chováním. V přirozeném prostředí nejsou kozy velkými ničiteli vegetace. Souvisí to především s vlastním způsobem pasení a s velikostí oblasti, kterou selektivně prohledávají a kde hledají pouze určité botanické druhy. Za některými rostlinnými druhy jsou ochotny ujít značné vzdátenosti. Často nekonzumují méně než 25 odlišných druhů rostlin. Jejich odlišnost v pastevním chování a preferenci některých druhů lze využít nejen při společné pastvě s ostatními druhy hospodářských zvířat, ale i při doběrné pastvě, kdy spásají nedopasky ostatních zvířat. Sklon k pestrosti krmiva se velmi dobře projeví ničením některých plevelných hlubokokořenících druhů rostlin.
Kozy tráví většinu času, tj. asi 11 hodin, vyhledáváním a příjmem potravy. Přežvykování probíhá většinou v polobdělém stavu. Délka přežvykování se odvíjí od druhu krmiva, obecně lze říci, že hrubší krmivo prodlužuje délku přežvykování. Záleží také na klidu ve stádě, protože kozy jsou velmi zvědavá zvířata, která z přežvykování vyruší každý i sebemenší podnět.
Kozy jsou velmi dobře přizpůsobené jak k omezenému příjmu vody, tak i k jejímu krátkodobému nedostatku. Vodní bilance (=potřeba vody) u koz je pouze 188 cm³ na kg živé hmotnosti a den. Blíží se tak k vodní bilanci velblouda (185 cm³ na kg a den), který je znám svou schopností přežít dlouhé období bez příjmu vody. Například vodní bilance skotu je 347 cm³ na kg a den. V době plné laktace dosahuje spotřeba vody 10 litrů za den - mléko obsahuje kolem 85% vody. Čím je dojivost vyšší, tím vyšší je i spotřeba vody.
Všechna plemena koz mírného pásma mají výlučně sezónní pohlavní aktivitu. Říje se vyskytuje v závislosti na délce světelného dne jako reakce na jeho zkracování. Doba březosti koz je 5 měsíců. Po této době se rodí 1-3 kůzlata.
Pokud se cítí dospělé kozy v nebezpečí, nejprve strnou, potom dupnou jednou přední nohou a vydají kašlavý zvuk. Po něm se celé stádo rozptýlí, narozdíl od ovcí, které se shlukují do stáda. Určitý druh ochranného chování je i odkládání mláděte. Matka se k němu vrací pouze v době kojení. Když se stádo pase, kůzle svou matku nedoprovází, ale zůstává na jednom místě. Při napadení stáda predátorem kůzle nemusí být lokalizováno a ohroženo.
Kozy velice dobře snášejí horko i chlad. Nemají rády déšť a silný vítr. Před blížící se bouřkou či deštěm vyhledávají ochranu ve stáji, nebo v přírodním pokryvu - les, husté keře aj. V době poledního horka také vyhledávají ochranu vegetace, která poskytuje stín. Kozy mají velký odpor k chůzi ve vodě, v blátě a celkově k vlhkým místům.
Pro zvířata, která se ocitla v prostředí s omezeným počtem vnějších podnětů a s minimální možností zabývat se během dne plnohodnotnou činností, je typické autistické chování. Kozy se většinu času dne snaží nalézt a přijmout vhodnou potravu, když nemají přístup na pastvinu, ztrácejí náplň celého dne. Začínají si vyplňovat čas nesmyslným opakováním jedné a té samé činnosti, jako je přežvykování naprázdno, hra s jazykem apod.